Easy Yajin barkono Recipes

Easy Yajin barkono Recipes

The ingredients Easy Yajin barkono Recipes

  1. Barkono 1 tiya
  2. 1 pck maggi
  3. 3 tbsp salt
  4. Onga(optional)
  5. Dry ginger

Step-step making Easy Yajin barkono Recipes

  1. Ki gyara barkononki da kyau.

  2. Saiki daka maggi, ginger, onga and salt sannnan ki xuba barkonon ki dakeshi dakyau.